RÀ SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH NHỮNG NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT PHẤN ĐẤU ĐIỀU CHỈNH NHỮNG TIÊU CHÍ CÒN HẠN CHẾ